【中吕】上小楼原文,翻译,赏析_拼音版_作者张可久 

【中吕】上小楼

作者:张可久 朝代:元代
【中吕】上小楼原文
九日山中

白云与俱,青山无数。笑脱纱巾,卧品琼箫,醉解金鱼。尽一壶,酒再沽,不知归路,惜黄花翠微深处。

茅山书事

蕉风半箑,藤花一架。剑气穿云,丹光漏月,饭颗蒸霞。枣似瓜,酒满斝,仙翁留话,鹤飞归隐居松下。

湖上

松风满身,莲花古寺。凉月婵娟,翠羽参差,小屋茅茨。酒醒时,争赋诗,西湖清思,访孤山爱梅处士。

春思十五首

屏山倦倚,眉尖蹙翠。怪煞书迟,盼得人回,又怕春归。绣枕推,初睡起,忧心如醉,问西国海棠开未?

春光未归,佳人沉醉。庭院深深,杨柳依依,燕子飞飞。玉漏迟,翠管吹,绿情红意,月儿高海棠初睡。

荒园数亩,寒梅几树。废沼鸣蛙,疏篱吠犬,夜月啼乌。载乘舆,槌画鼓。兰舟何处?泣西风翠芳人去。

东风酒家,西施堪画。打令续麻,攧竹分茶,傍柳随花。不上马,手厮把,传情罗帕,小红楼断桥直下。

寒潭玉龙,仙山幺凤。春到南枝,人在西楼,笛怨东风。曲未终,酒不空,罗浮仙梦,月黄昏暗香浮动。

离愁自解,芳心无奈。燕亸金钗,翠冷罗鞋,风去瑶台。春又来,花自开,苏娘何在?玉骢西涌金门外。

花开后土,鹤鸣仙柱。明月高楼,临都老树,落日平芜。翠袖扶,醉老夫,金盘香露,教吹箫玉人何处?

前程万里,相思两地。燕国天寒,吴江月冷,楚岫云迷。绣幕围,锦帐垂,朱门深闭,燕来也那人归未?

湘皋二妃,瑶池相会。不御铅华,尽解红衣,半露冰肌。白凤飞,翠盖攲,玉簪斜坠,粉云香一奁秋意。

谁家艳姝?大然洛浦。秒水芙渠,春风笑语,道样妆梳。为交甫,解佩珠,花前相遇,紫云深彩鸾仙去。

寒食禁烟,寻芳人倦。醉墨银笺,新词罗扇,小袖金鞭。最可怜,信杳然,苍苔庭院,想桃花去年人面。

阳关画图,高唐词赋。水远色沉,节去蜂愁,月冷鸾孤。尽酒壶,洒泪珠,长亭西路,鹧鸪啼夕阳红树。

云萍浪梗,杨花心性。半纸虚名,万里修程,一样离情。搊锦筝,合凤笙,无心闲听,为相思玉人成病。

云屏几宵?华青一觉。翠管声乾,青写信杳,玉蕊香销。苏小小,张好好,千金买笑,今何在玉容花貌?

西湖晚凉,凭阑凝望。人过莲船,桥横柳浪,酒卷荷觞云锦张,水镜香,波光摇荡,鹭鸶儿钓鱼矶上。
【中吕】上小楼拼音解读
jiǔ rì shān zhōng

bái yún yǔ jù ,qīng shān wú shù 。xiào tuō shā jīn ,wò pǐn qióng xiāo ,zuì jiě jīn yú 。jìn yī hú ,jiǔ zài gū ,bú zhī guī lù ,xī huáng huā cuì wēi shēn chù 。

máo shān shū shì

jiāo fēng bàn zhá ,téng huā yī jià 。jiàn qì chuān yún ,dān guāng lòu yuè ,fàn kē zhēng xiá 。zǎo sì guā ,jiǔ mǎn jiǎ ,xiān wēng liú huà ,hè fēi guī yǐn jū sōng xià 。

hú shàng

sōng fēng mǎn shēn ,lián huā gǔ sì 。liáng yuè chán juān ,cuì yǔ cān chà ,xiǎo wū máo cí 。jiǔ xǐng shí ,zhēng fù shī ,xī hú qīng sī ,fǎng gū shān ài méi chù shì 。

chūn sī shí wǔ shǒu

píng shān juàn yǐ ,méi jiān cù cuì 。guài shà shū chí ,pàn dé rén huí ,yòu pà chūn guī 。xiù zhěn tuī ,chū shuì qǐ ,yōu xīn rú zuì ,wèn xī guó hǎi táng kāi wèi ?

chūn guāng wèi guī ,jiā rén chén zuì 。tíng yuàn shēn shēn ,yáng liǔ yī yī ,yàn zǐ fēi fēi 。yù lòu chí ,cuì guǎn chuī ,lǜ qíng hóng yì ,yuè ér gāo hǎi táng chū shuì 。

huāng yuán shù mǔ ,hán méi jǐ shù 。fèi zhǎo míng wā ,shū lí fèi quǎn ,yè yuè tí wū 。zǎi chéng yú ,chuí huà gǔ 。lán zhōu hé chù ?qì xī fēng cuì fāng rén qù 。

dōng fēng jiǔ jiā ,xī shī kān huà 。dǎ lìng xù má ,diān zhú fèn chá ,bàng liǔ suí huā 。bú shàng mǎ ,shǒu sī bǎ ,chuán qíng luó pà ,xiǎo hóng lóu duàn qiáo zhí xià 。

hán tán yù lóng ,xiān shān yāo fèng 。chūn dào nán zhī ,rén zài xī lóu ,dí yuàn dōng fēng 。qǔ wèi zhōng ,jiǔ bú kōng ,luó fú xiān mèng ,yuè huáng hūn àn xiāng fú dòng 。

lí chóu zì jiě ,fāng xīn wú nài 。yàn duǒ jīn chāi ,cuì lěng luó xié ,fēng qù yáo tái 。chūn yòu lái ,huā zì kāi ,sū niáng hé zài ?yù cōng xī yǒng jīn mén wài 。

huā kāi hòu tǔ ,hè míng xiān zhù 。míng yuè gāo lóu ,lín dōu lǎo shù ,luò rì píng wú 。cuì xiù fú ,zuì lǎo fū ,jīn pán xiāng lù ,jiāo chuī xiāo yù rén hé chù ?

qián chéng wàn lǐ ,xiàng sī liǎng dì 。yàn guó tiān hán ,wú jiāng yuè lěng ,chǔ xiù yún mí 。xiù mù wéi ,jǐn zhàng chuí ,zhū mén shēn bì ,yàn lái yě nà rén guī wèi ?

xiāng gāo èr fēi ,yáo chí xiàng huì 。bú yù qiān huá ,jìn jiě hóng yī ,bàn lù bīng jī 。bái fèng fēi ,cuì gài jī ,yù zān xié zhuì ,fěn yún xiāng yī lián qiū yì 。

shuí jiā yàn shū ?dà rán luò pǔ 。miǎo shuǐ fú qú ,chūn fēng xiào yǔ ,dào yàng zhuāng shū 。wéi jiāo fǔ ,jiě pèi zhū ,huā qián xiàng yù ,zǐ yún shēn cǎi luán xiān qù 。

hán shí jìn yān ,xún fāng rén juàn 。zuì mò yín jiān ,xīn cí luó shàn ,xiǎo xiù jīn biān 。zuì kě lián ,xìn yǎo rán ,cāng tái tíng yuàn ,xiǎng táo huā qù nián rén miàn 。

yáng guān huà tú ,gāo táng cí fù 。shuǐ yuǎn sè chén ,jiē qù fēng chóu ,yuè lěng luán gū 。jìn jiǔ hú ,sǎ lèi zhū ,zhǎng tíng xī lù ,zhè gū tí xī yáng hóng shù 。

yún píng làng gěng ,yáng huā xīn xìng 。bàn zhǐ xū míng ,wàn lǐ xiū chéng ,yī yàng lí qíng 。zǒu jǐn zhēng ,hé fèng shēng ,wú xīn xián tīng ,wéi xiàng sī yù rén chéng bìng 。

yún píng jǐ xiāo ?huá qīng yī jiào 。cuì guǎn shēng qián ,qīng xiě xìn yǎo ,yù ruǐ xiāng xiāo 。sū xiǎo xiǎo ,zhāng hǎo hǎo ,qiān jīn mǎi xiào ,jīn hé zài yù róng huā mào ?

xī hú wǎn liáng ,píng lán níng wàng 。rén guò lián chuán ,qiáo héng liǔ làng ,jiǔ juàn hé shāng yún jǐn zhāng ,shuǐ jìng xiāng ,bō guāng yáo dàng ,lù sī ér diào yú jī shàng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张可久 张可久 张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。…详情

【中吕】上小楼原文,【中吕】上小楼翻译,【中吕】上小楼赏析,【中吕】上小楼阅读答案,出自张可久的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.bitlt.com/shi/59504.html

诗词类别

张可久的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语