【仙吕】赏花时 送友人入全真道院原文,翻译,赏析_拼音版_作者汤舜民 

【仙吕】赏花时 送友人入全真道院

作者:汤舜民 朝代:元代
【仙吕】赏花时 送友人入全真道院原文
世路崎岖鸟道分,人海苍茫鲸浪奔。喧马足闹车尘,麻姑笑哂,落日又黄昏。
 【幺】金谷繁华梦里身,铜柱陈芳纸上文。能黼黻会经纶,先生议论,少不
得高冢卧麒麟。
 【赚煞】既悟死生机,例得清平分,真乃是羲皇上人。散诞似携家傍鹿门,
老生涯经卷炉薰。指乾坤,作幔为ブ,卧吸扶桑五花暾。等待着黄粱饭滚,碧桃
春近,笑吹箫管上昆仑。 送人应聘
 五彩云开丹凤楼,万雉城连白鹭洲。天堑望东流,天长地久,今古帝王州。
 【幺】虎豹关深肃剑矛,鹭班趋拜冕旒。郎庙总伊周,青云趁逐,犹自卧
林丘。
 【赚煞】既奉紫泥宣,合拂斑衣袖,正桂子西风暮秋。整顿着千尺丝纶一寸
钩,笑谈间钓出鳌头。莫迟留,壮志应酬,不负平生经济手。稳情取金花玉酒,
银章紫绶,教人道“凤凰台上凤凰游”。 送友人观光其人姓刘
 弄柳拈花手倦抬,说雨谈云日倦开。须发已斑白,凤流顿改,懒过汝阳斋。
 【幺】我待要买断了严陵一钓台,请佃了陶潜五柳宅。日日访吾侪,水边山
侧,诗酒共开怀。
 【赚煞】争奈世情别,幸遇知音在,同是天涯倦客。为爱皇都春正好,梦魂
儿长绕秦淮。何况近年来,十二天街,舞榭歌台一字摆。娇滴滴浓香艳色,花扑
扑月宫仙界,真乃是胜刘郎前度到天台。 戏贺友人新娶
 昔日东华听晓筹,今日西湖舣钓舟。书剑暂淹留,呼朋唤友,不减少年游。
 【幺】翠袖分香行处有,彩笔生花梦境熟。诗酒自优游,评花问柳,待选凤
鸾俦。
 【赚煞】红丝幔护婵娟,玉镜台通姻媾,证果了乘龙配偶。雾帐云屏龙画烛,
洞房深良夜悠悠。恁时节见娇羞,弄一会温柔,半幅香罗春在手。是必将艰难的
事由,推辞的机彀,香腮直问到五更头。 送人回镇淮安
 铁瓮金墉壮九头,铜柱楼船控百蛮。江汉静波澜,边庭事简,烽燧报平安。
 【幺篇】细柳藏莺春色阑,秋水涵龙剑气寒。含笑上雕鞍,峨峨将坛,只在
五云间。
 【赚煞尾】金佩虎ひ香,宝带骊珠灿,西望阳关意懒。堪爱江花如送征鞍,
趁东风乱扑旗幡。寸心丹,绿鬓朱颜,他日麒麟作画看。向瓜洲上滩,近石城西
岸,赋诗横槊度龙湾。
【仙吕】赏花时 送友人入全真道院拼音解读
shì lù qí qū niǎo dào fèn ,rén hǎi cāng máng jīng làng bēn 。xuān mǎ zú nào chē chén ,má gū xiào shěn ,luò rì yòu huáng hūn 。
 【yāo 】jīn gǔ fán huá mèng lǐ shēn ,tóng zhù chén fāng zhǐ shàng wén 。néng fǔ fú huì jīng lún ,xiān shēng yì lùn ,shǎo bú
dé gāo zhǒng wò qí lín 。
 【zuàn shà 】jì wù sǐ shēng jī ,lì dé qīng píng fèn ,zhēn nǎi shì xī huáng shàng rén 。sàn dàn sì xié jiā bàng lù mén ,
lǎo shēng yá jīng juàn lú xūn 。zhǐ qián kūn ,zuò màn wéi ブ,wò xī fú sāng wǔ huā tūn 。děng dài zhe huáng liáng fàn gǔn ,bì táo
chūn jìn ,xiào chuī xiāo guǎn shàng kūn lún 。 sòng rén yīng pìn
 wǔ cǎi yún kāi dān fèng lóu ,wàn zhì chéng lián bái lù zhōu 。tiān qiàn wàng dōng liú ,tiān zhǎng dì jiǔ ,jīn gǔ dì wáng zhōu 。
 【yāo 】hǔ bào guān shēn sù jiàn máo ,lù bān qū bài miǎn liú 。láng miào zǒng yī zhōu ,qīng yún chèn zhú ,yóu zì wò
lín qiū 。
 【zuàn shà 】jì fèng zǐ ní xuān ,hé fú bān yī xiù ,zhèng guì zǐ xī fēng mù qiū 。zhěng dùn zhe qiān chǐ sī lún yī cùn
gōu ,xiào tán jiān diào chū áo tóu 。mò chí liú ,zhuàng zhì yīng chóu ,bú fù píng shēng jīng jì shǒu 。wěn qíng qǔ jīn huā yù jiǔ ,
yín zhāng zǐ shòu ,jiāo rén dào “fèng huáng tái shàng fèng huáng yóu ”。 sòng yǒu rén guān guāng qí rén xìng liú
 nòng liǔ niān huā shǒu juàn tái ,shuō yǔ tán yún rì juàn kāi 。xū fā yǐ bān bái ,fèng liú dùn gǎi ,lǎn guò rǔ yáng zhāi 。
 【yāo 】wǒ dài yào mǎi duàn le yán líng yī diào tái ,qǐng diàn le táo qián wǔ liǔ zhái 。rì rì fǎng wú chái ,shuǐ biān shān
cè ,shī jiǔ gòng kāi huái 。
 【zuàn shà 】zhēng nài shì qíng bié ,xìng yù zhī yīn zài ,tóng shì tiān yá juàn kè 。wéi ài huáng dōu chūn zhèng hǎo ,mèng hún
ér zhǎng rào qín huái 。hé kuàng jìn nián lái ,shí èr tiān jiē ,wǔ xiè gē tái yī zì bǎi 。jiāo dī dī nóng xiāng yàn sè ,huā pū
pū yuè gōng xiān jiè ,zhēn nǎi shì shèng liú láng qián dù dào tiān tái 。 xì hè yǒu rén xīn qǔ
 xī rì dōng huá tīng xiǎo chóu ,jīn rì xī hú yǐ diào zhōu 。shū jiàn zàn yān liú ,hū péng huàn yǒu ,bú jiǎn shǎo nián yóu 。
 【yāo 】cuì xiù fèn xiāng háng chù yǒu ,cǎi bǐ shēng huā mèng jìng shú 。shī jiǔ zì yōu yóu ,píng huā wèn liǔ ,dài xuǎn fèng
luán chóu 。
 【zuàn shà 】hóng sī màn hù chán juān ,yù jìng tái tōng yīn gòu ,zhèng guǒ le chéng lóng pèi ǒu 。wù zhàng yún píng lóng huà zhú ,
dòng fáng shēn liáng yè yōu yōu 。nín shí jiē jiàn jiāo xiū ,nòng yī huì wēn róu ,bàn fú xiāng luó chūn zài shǒu 。shì bì jiāng jiān nán de
shì yóu ,tuī cí de jī gòu ,xiāng sāi zhí wèn dào wǔ gèng tóu 。 sòng rén huí zhèn huái ān
 tiě wèng jīn yōng zhuàng jiǔ tóu ,tóng zhù lóu chuán kòng bǎi mán 。jiāng hàn jìng bō lán ,biān tíng shì jiǎn ,fēng suì bào píng ān 。
 【yāo piān 】xì liǔ cáng yīng chūn sè lán ,qiū shuǐ hán lóng jiàn qì hán 。hán xiào shàng diāo ān ,é é jiāng tán ,zhī zài
wǔ yún jiān 。
 【zuàn shà wěi 】jīn pèi hǔ ひxiāng ,bǎo dài lí zhū càn ,xī wàng yáng guān yì lǎn 。kān ài jiāng huā rú sòng zhēng ān ,
chèn dōng fēng luàn pū qí fān 。cùn xīn dān ,lǜ bìn zhū yán ,tā rì qí lín zuò huà kàn 。xiàng guā zhōu shàng tān ,jìn shí chéng xī
àn ,fù shī héng shuò dù lóng wān 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【仙吕】赏花时 送友人入全真道院原文,【仙吕】赏花时 送友人入全真道院翻译,【仙吕】赏花时 送友人入全真道院赏析,【仙吕】赏花时 送友人入全真道院阅读答案,出自汤舜民的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.bitlt.com/shi/59641.html

诗词类别

汤舜民的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语